DISCLAIMER:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Coolairco.nl (ook niet via een eigen netwerk).

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin ze zich feitelijk bevinden, zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via deze site verkregen is.