Algemene Voorwaarden COOLAIRCO.NL BV Algemeen artikel 1. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen COOLAIRCO.NL BV en de opdrachtgever. 1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door COOLAIRCO.NL BV. zijn aanvaard. 1.3 Alle aanbiedingen en offertes van COOLAIRCO.NL BV. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Overeenkomsten Artikel 2. De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door COOLAIRCO.NL BV. van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging COOLAIRCO.NL BV als uit het feit dat COOLAIRCO.NL BV uitvoering geeft aan de overeenkomst. Prijs/Betaling Artikel 3. 3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is  COOLAIRCO.NL BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. COOLAIRCO.NL BV. maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging. 3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders door beide partijen schriftelijk is overeengekomen. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, netto en euro exclusief BTW en zonder aftrek of korting. 3.3 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is COOLAIRCO.NL BV. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten. 3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op COOLAIRCO.NL. BV in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens COOLAIRCO.NL. BV verschuldigde. 3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Levering Artikel 4. 4.1 Levering geschiedt franco aan een door de opdrachtgever aan te geven adres. Indien de levering zaken betreft met een waarde van minder dan € 200,- is COOLAIRCO.NL.BV gerechtigd vracht- en portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. (tenzij anders is vermeld) 4.2 De levertijd gaat in op het door COOLAIRCO.NL.BV op de orderbevestiging vermelde tijdstip. 4.3 De door COOLAIRCO.NL BV. opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door COOLAIRCO.NL BV bestelde materialen. Indien buiten schuld van COOLAIRCO.NL BV vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van COOLAIRCO.NL BV is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking. 4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de COOLAIRCO.NL BV geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade. 4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan COOLAIRCO.NL BV is COOLAIRCO.NL BV gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die COOLAIRCO.NL BV op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Overmacht Artikel 5. Onder `overmacht' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van COOLAIRCO.NL BV onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van COOLAIRCO.NL BV of diens leveranciers. Opschorting en ontbinding Artikel 6. 6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is COOLAIRCO.NL BV gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes landen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat COOLAIRCO.NL BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met COOLAIRCO.NL.BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens COOLAIRCO.NL BV te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is COOLAIRCO.NL BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden. 6.3 In geval van opschorting of ontbinding in de van de leden 1. en 2. van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud Artikel 7. 7.1 Indien COOLAIRCO.NL BV gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is COOLAIRCO.NL BV vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van COOLAIRCO.NL BV op vergoeding van schade, onkosten en winstderving. 7.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door COOLAIRCO.NL BV geleverde zaken. COOLAIRCO.NL BV blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door COOLAIRCO.NL BV geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is COOLAIRCO.NL BV gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen. Aansprakelijkheid Artikel 8. 8.1 COOLAIRCO.NL BV is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover: - de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van COOLAIRCO.NL BV en/of zijn leidinggevende ondergeschikten; - COOLAIRCO.NL BV het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van COOLAIRCO.NL BV. en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. COOLAIRCO.NL BV zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald. 8.2 Niet voor vergoeding door COOLAIRCO.NL BV komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan. Garantie Artikel 9.Door COOLAIRCO.NL BV afgegeven garanties met betrekking tot niet door COOLAIRCO.NL BV geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voorzover de leverancier van COOLAIRCO.NL BV. een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt. Reclames/klachten Artikel 10. 10.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij COOLAIRCO.NL BV schriftelijk bij aangetekend schrijven heeft geprotesteerd. 10.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Toepasselijk recht Artikel 11. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bevoegde rechter Artikel 12. Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onder voorbehoud van het recht van COOLAIRCO.NL BV of om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.13: toevoeging: IVM met fraude gevoeligheid BRL certificaten kunnen alle gecertificeerde BRL100/200  artikelen NIET retour.14.F-gassen (STEK certificaat) Artikel 6 Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen:Voor de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen, bedoeld in de artikelen 8, derde lid, en 10, tweede lid, van de F-gassenverordening, en de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de F-gassenverordening, beschikt een natuurlijk persoon over een certificaat dat is verleend door een instelling die daartoe beschikt over een erkenning.Voor het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 10, zesde lid, van de F-gassenverordening, beschikt een onderneming of partikulier over een geldig certificaat dat is verleend door een Europeesche instelling die daartoe beschikt over een erkenning. Zonder deze geldige certificaten zoals vermeld in de F-gassenverodening worden er geen koudemiddelen verkocht of geleverd door COOLAIRCO.NL BV. Plaats u desondanks de waarschuwingen bij de artikelen wel een bestelling zonder dat deze wetelijke richtlijnen in acht worden genomen, dan zullen wij de gelden retour boeken op uw rekening minus de gemaakte administratiekosten/ verwerkingskosten PAY.NL te weten minimaal 1,00 euro.15.Statiegelden: Deze worden vergoed binnen de eengeven termijn die vermeld staat op de factuur, staat deze niet aangegeven is de maximale tijd 3 jaren.